מדיניות פרטיות


 1. פרטיות

א. HODIVA LLC  ("החברה"), מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על מידע אישי אשר נמסר לנו במסגרת שימושך באתר האינטרנט שלנו ("מידע אישי"), באופן המפורט במדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות"). מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע (להלן: "המידע", לרבות, אך לא רק, המידע האישי) הנאסף על-ידנו, בעת שימושך באתר האינטרנט המופעל על-ידי החברה www.hodiva.com ("האתר") ובשירותים המוצעים בו ("שירותים"), מדוע אנו אוספים את המידע הנ"ל וכיצד אנו משתמשים בו.

ב. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש"). באמצעות השימוש באתר ובשירותיו, הנך מביעה את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (לרבות, אך לא רק, מידע אישי ומידע על אמצעי תשלום) כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.

ג. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נודיעך על שינויים אלה על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. על כן, אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות לעיתים קרובות.


 1. www.hodiva.com  (להלן: "האתר") הינו אתר האינטרנט של חברת HODIVA LLC והוא משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים ("קניות מקוונות"), על פי ובכפוף לתנאים בתנאי שימוש ומדיניות זו כאמור.

 1. איסוף מידע

על מנת להצטרף לאתר ובין היתר לפתוח חשבון ו/או לקנות מוצרים ו/או להשתמש בכל דרך באתר או במידע המצוי בו (להלן: "לקוחה"), הנך נדרשת למסור לחברה שורה של פרטים. אינך חבה בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי המידע המסומנים כפרטי מידע אשר חובה למסור אותם, לא נוכל לאפשר לך להצטרף כלקוחה באתר ו/או לבצע רכישות באתר.

 

 1. מידע אישי

א. במעמד הרישום כלקוחה באתר ו/או במעמד ביצוע רכישה תתבקשי לספק פרטי מידע אישי הכולל גם פרטי אמצעי תשלום לצורך קניית מוצרים.

ב. מלבד פרטי מידע אשר הנך מספקת במעמד הרישום ו/או רכישה, ייתכן והחברה תאסוף, בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, מידע נוסף וגם מידע זה יהווה "מידע אישי" לצורך מדיניות פרטיות זו.

ג. הנך אחראית, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסרי לנו הינו נכון ומדויק. מובהר כי, מסירת מידע כוזב מהווה עבירה פלילית והעושה כך צפוי לעונשים הקבועים לחוק בעניין זה.


 1. שימוש במידע

א. המידע האישי שתמסרי לנו יישמר במאגר המידע של החברה ("המאגר").

ב. המידע במאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר, ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן למטרות המפורטות להלן.

ג. אנו משתמשים במידע האישי שנאסף ממך על מנת לאפשר לך לבצע קניית מוצרים דרך האתר, מעקב אחר ביצועי האתר ואופן השימוש שלך באתר, לצורך שיפור מתמיד של תפקודו, עיצובו ואיכות ומתן שירותים טכניים נוספים, ולכל מטרה אחרת הקשורה להפעלת השירותים שלנו, לרבות:

 1. אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה בהתאם להוראות החוק החל על שמירת מידע;
 2. הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות בדיוור ישיר, עדכונים והודעות כלליות ומותאמות אישית למשתמשים השונים במקום בו המשתמש נתן הסכמתו לכך;
 3. משלוח התראות והודעות לעניין שימוש ו/או הפרות תנאי השימוש של האתר;
 4. הנך רשאית בכל עת לדרוש בכתב שהמידע האישי המתייחס אליך יימחק מהמאגר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני (בכתובת: info@hodiva.com). מובהר בזאת כי משלוח בקשה למחיקת פרטים אישיים, דינה כבקשה להפסיק את השתתפותך בתור לקוחה למען הסר ספק, אין באמור לעיל בכדי למנוע מהחברה לשמור את המידע האישי שלך שביקשת למחוק במקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.
 5. מעקב וביצוע בדיקות למניעת שימוש לרעה.

 1. מסירה המידע האישי לצדדים שלישיים

א. אנו לא נמסור את המידע לצדדים שלישיים, שאינם קשורים לאתר, אלא בנסיבות המפורטות להלן:

 1. לצורך מתן שירותים הדרושים לביצוע עסקאות ואספקת המוצרים;
 2. במקרה של אי-פירעון תשלום על-ידי הלקוחה, לצורך נקיטה בהליכי גבייה והליכים משפטיים;
 3. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי או על פי דין המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
 4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוחה לבין החברה ו/או מי מטעמה;
 5. שמירה והגנה על זכויותינו וקנייננו;
 6. במקרה שהלקוחה תפר איזה מתנאי השימוש באתר או תבצע או תנסה לבצע פעולות בלתי חוקיות באמצעות או בקשר עם האתר;
 7. הגנה על הביטחון האישי של הלקוחות האחרים או של הציבור בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוחה לבין החברה ו/או מי מטעמה;
 8. בכל מקרה שבו נמכור, נמחה או נעביר חלק מעסקנו או את כל עסקנו ו/או נכסים לצד שלישי, או אם אנו נרכש או נתמזג עם צד שלישי, או אם אנו נפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, אנו נהיה רשאים למכור, להסב או להעביר לצד שלישי כאמור, את כל המידע שלך וכן כל מידע אחר נוסף שסופק לנו על-ידך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 9. ככל והדבר יידרש לצורך פעילות החברה כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה;

ב. החברה לא תעביר ללקוחות אחרים באתר פרטים אודותיך.

ג. ללקוחה לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה לעניין מסירת פרטים כאמור.


 1. דיוור ישיר

המידע האישי משמש גם לצורך משלוח של מסרים המופצים באופן מסחרי, שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, ובעצם השימוש שלך באתר הינך נותנת את הסכמתך המפורשת מראש לקבלת מסרים כאמור. בכל עת תוכלי לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי בחירה בלחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות יצירת קשר עם האתר . בעשותך כן החברה תמחק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אילך בדיוור ישיר, כאשר יתר המידע אשר מסרת לחברה והדרוש לה למתן השירותים יוסיף להישמר במאגר, אך לא ישמש עוד לצורך דיוור ישיר.

אנו לא נמסור את המידע למפרסמים. עם זאת, אנו נהיה רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות הלקוחות באתר האינטרנט שלנו. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.


 1. Cookies

א. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של הלקוחה המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיה של הלקוחה ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלה, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לנו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות הלקוחה ולשפר את חווית הגלישה באתר.

ב. במידה ואינך מעוניינת, כי ייאסף מידע אצלנו באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", הנך יכולה לשנות את ההגדרות בדפדפן בו את עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר.


 1. אבטחת מידע

א. אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנו מבינים את חשיבות אבטחת המידע, וכן את הטכניקות הדרושות כדי לאבטח מידע. אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך באתר.

ב. עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בוירוסים וציתות לתקשורת המחשב.

ג. שמירת אמצעי ההזדהות באתר לרבות, שם משתמש וסיסמא בקובץ או בפתק עלולה לחשוף אותם לגורם שיזדהה בשמך לאתר .

ד. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשבך מוטלת על המשתמש בלבד, ע"י התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.

ה. הזהרי מהודעות דוא"ל מזויפות - הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבלת ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניה האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.

לידיעתך, בשום מקרה לא תפנה החברה ללקוחותיה בדואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל. 1. קישורים לאתרים אחרים

ייתכן ותמצאי באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על-ידנו ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של  אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו מציעים כי תעייני בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

 

11. ויתור

אנו לא נושאים באחריות לאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולתנו להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין אנו נושאים באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתנו הסבירה.

12. יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר באתר שלנו info@hodiva.com

 

קראי גם:

תקנון שימוש באתר

הגבלת אחריות

מדיניות ביטולים והחזרות


חזרה למעלה

מומלץ בחום!

הוסיפי שקט נפשי לסל הקניות ודעי בכל רגע היכן נמצאת החבילה שלך.

תוספת עבור מספר מעקב HODIVA LUX HODIVA SHOP HODIVA ACTIVE
$3.59